Khúc xạ kế kỹ thuật số đo độ mặn Atago PR-100SA

Nhà sản xuất:
  • Nồng độ mặn (‰) của nước biển có thể được đo chỉ với một lượng mẫu nhỏ và một thủ tục đơn giản
  • Nhiệt độ được tự động bù trừ, nên không cần quan tâm về nhiệt độ của mẫu